Formulář pro uplatnění reklamace
www.iwannashoes.cz

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.iwannashoes.cz

Korespondenční adresa: Výdejna Iwannashoes, 28. Října 240, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00             

IČO: 87824671

 E-mailová adresa:reklamaceiwannashoes@emai.cz

Vážení,

 

dne ……….. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.iwannashoes.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží............................................................................................................................  Toto zboží jsem převzal/a dne ………….

 

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (oprava, výměna, vystavení poukázky):

 

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace,

 

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

 

 

              V ......................., Dne .............

 

S pozdravem

 

______________________________________

           Jméno a příjmení spotřebitele

Přílohy:

Kopie kupního dokladu (faktury)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

 Adresa pro zaslání reklamace: Výdejna Iwannashoes, 28. Října 240, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00